Medycyna
Pracy

RODZAJE BADAŃ
W RAMACH MEDYCYNY PRACY

Nasza placówka realizuje pełny pakiet badań z zakresu medycyny pracy. W zgodzie ze standardami medycznymi oraz przepisami Kodeksu Pracy, nasi lekarze zapewniają opiekę profilaktyczną osobom zgłaszającym się do naszej placówki. Współpracujemy z wieloma firmami i zakładami pracy. Poniżej przedstawiamy listę przeprowadzanych badań profilaktycznych dla pracowników.

Badania wstępne

wykonywane przed przystąpieniem pracownika do pracy, a także przy przenoszeniu pracownika na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania okresowe

wykonywane u osób pracujących na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne

wykonywane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Badanie ma na celu ustalenie zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania sanitarno- epidemiologiczne

wykonywane u pracownika, który pracuje przy produkcji lub obrocie żywnością, bądź na stanowisku, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Pracownik zgłaszający się na to badanie powinien posiadać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Medycyna Pracy
Opole

ul. Dambonia 171
45-861 Opole
+48 77 887 21 21

Medycyna Pracy
Prudnik

ul. Ogrodowa 2a
48-200 Prudnik
+48 77 436 08 04

W ramach badań
profilaktycznych zapewniamy:

  • badania diagnostyczne,
  • badania laboratoryjne,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców (Prudnik),
  • kwalifikacje zdolności do pracy pracowników ochrony (Prudnik),
  • pozwolenie na broń (Prudnik).

Pracodawco, nawiąż z nami współpracę

Zapraszamy Zakłady Pracy do nawiązania stałej współpracy z naszą przychodnią.

Do przygotowania dla Państwa oferty potrzebujemy:

 • określenia stanowiska pracy osób kierowanych na badania,
 • informacji o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku pracy,
 • NIP, REGON.

Ponadto pracodawca kieruje pracownika na badania profilaktyczne, wypełniając skierowanie

Prawidłowo wypełnione skierowanie na badania medycyny pracy powinno zawierać:

 • imię i nazwisko Pracownika,
 • nr PESEL Pracownika,
 • adres zamieszkania Pracownika,
 • NIP Pracownika,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • niezbędne informacje o stanowisku pracy (narażenia i czynniki szkodliwe, występujące na stanowisku pracy),
 • pieczątkę firmy z NIP/REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.